Hedeflerim

1. ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel yeterlilik ile birlikte eğitime katkı da ön plana çıkarılacaktır.
 • Kadro tahsisleri emeğin ve akademik performansın dikkate alındığı bir anlayışla yapılacaktır.
 • Öğretim elemanlarının düşünce ve taleplerini serbestçe dile getirebilecekleri ve bu nedenle çalışmaktan keyif alacakları özgür bir ortam yaratılacaktır.
 • Akademik başarıları ödüllendirme anlayışı derinleştirilecek ve bu doğrultuda uluslararası endekslerce taranan dergilerdeki yayınlara verilen yayın teşvik ödüllerinin miktarları artırılacaktır.
 • Genç akademisyenler başta olmak üzere öğretim üyelerinin yurtdışı araştırma ve eğitim faaaliyetleri maddi olarak desteklenecektir.
 • Bilimsel üretkenliğimizi artırmak amacıyla, öğretim elemanlarımızın yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılımlarına finansal destek bütçe imkanları çerçevesinde artırılacaktır.
 • Öğretim elemanlarının maddi olanaklarını iyileştirmek için fon sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
 • Öğretim üyelerimizin farklı iş kollarında danışmanlık yapmasının ve başka üniversitelerde de dersler vermesinin üniversitemizin saygınlığını artıran aktiviteler olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla, öğretim üyelerimizin bu çabaları desteklenecektir.

2. EĞİTİM

 • Temel hak ve özgürlüklere saygılı, her türlü ayrımcılığı reddeden, çevreye duyarlı ve rasyonel düşünceyi önceleyen bireyler yetiştirmek temel hedefimiz olacaktır.
 • Üniversitemizin tüm birimlerinde, uluslararası standartlarda eğitim yapılabilmesi için gerekli olan tüm yapılandırmalar tamamlanacaktır. Bu bağlamda, tüm birimlerimizin fiziki ve teknik donanım koşullarının iyileştirilmesi konusunda azami çaba gösterilecektir.
 • Eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini arttırmak için belli aralıklarla “Etkin Ders Anlatma Teknikleri” ile ilgili seminerler düzenlenecek ve öğretim elemanlarının söz konusu seminerlere katılımları teşvik edilecektir. Ayrıca, soru hazırlama teknikleri gibi eğitici eğitimine yönelik aktiviteler de yaygınlaştırılacaktır.
 • Lisans öğrenci sayısının son yıllarda hızlı artması eğitimin kalitesini düşürmektedir. Bu bağlamda, bölümlerin lisans öğrenci kontejanlarının yıllara yayılarak düşürülmesi konusuna önem verilecektir.
 • Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin artırılması için çaba gösterilecektir.
 • Fakültelerimiz Avrupa ve Kuzey Amerika’daki iyi araştırma üniversiteleriyle ikili anlaşmalar yapmaları konusunda cesaretlendirilerek, üniversitemizin uluslararasılaşması artırılacaktır.
 • Üniversitemizin öğrenciler tarafından tercih edillirliliğini arttırmak için eğitim fuarları ve benzeri tanıtım faaliyetleri arttırılacaktır.

3. ARAŞTIRMA, AR-GE, DEPARK

 • Bilgi üretmek bir üniversitenin en temel varlık nedenidir. Üniversitenin tüm birimlerinde bilgi üretiminin gerçekleşebilmesi için gereken alt yapının eksiksiz hale getirilmesi önceliğimizdir. Bu bağlamda, tüm birimlerde teknik araç donanımı eksiklikleri ivedilikle giderilecek ve mevcut laboratuarlarımız daha da güçlendirilecektir. Birimlerden gelen yeni araştırma laboratuvar kurma talepleri de öncelikli olarak dikkate alınacaktır.
 • On-line elektronik dergi abonelikleri birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılacaktır. Kaynaklar Yerleşkesi Kütüphanesi 7/24 hizmet verecek şekilde desteklenecektir.
 • Öğretim elemanlarının akademik üretkenliklerini arttırmasına yönelik teşvik ve ödül mekanizmaları çeşitlendirilecektir.
 • Öğretim elemanlarının araştırma proje öneri üretimlerini (TÜBİTAK, AB, vd.) arttırmak amacıyla bütçe olanakları çerçevesinde maddi teşvik ödülü verilmesi için çaba harcanacaktır.
 • Araştırma proje önerisi hazırlama sürecinde azami destek verilecektir. Bu bağlamda, her yılın Ocak ve Haziran aylarının başlarında araştırma proje önerisi hazırlama eğitimleri (teorik ve uygulamalı) verilecektir. Söz konusu eğitimler yeni oluşturulacak “Proje Eğitim Birimi” tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Sosyal Bilimler ve Sanat alanında bilimsel proje önerisi sayısının artırılması için söz konusu disiplinlerdeki akademisyenlerimizi cesaretlendirmek ve teşvik etmek önceliklerimiz arasındadır.
 • BAP’a proje önerisi teslimlerinde TÜBİTAK’a başvuru önkoşulu kaldırılacaktır.
 • TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek Programına benzer Hızlı – BAP proje programı geliştirerek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırma projelerine destek sağlanacaktır.
 • BAP’a önerilen araştırma projelerinin hakem değerlendirmelerinin kısa sürede tamamlanması konusunda gerekli önlemler alınacaktır.
 • Başta genç akademisyenler olmak üzere istekli tüm akademisyenlere Makale Yazım Teknikleri ile ilgili çalıştaylar belirli aralıklarla verilecektir.
 • Uluslararası yayın sayısını arttırmak için “Yabancı Dil Destek Birimi” kurulacaktır. Bu birim sadece yabancı dilde yazılmış makaleleri dilbilgisi ve yazım kuralları açısından inceleyip varsa gerekli düzeltmeleri yapmak için görevlendirilecektir.
 • Birimler arası işbirliğinin ve disiplinlerarası ortak araştırma faaliyetlerinin arttırılması özendirilecektir.
 • Üniversitemizin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak için uluslararası eğitim fuarları dahil çeşitli etkinliklere katılım sağlanacaktır.
 • Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde üretilen bilimsel bilginin sanayinin ve toplumun hizmetine sunulması, patent sayısının artırılması ve bunların ticarileştirilmesi için gerekli süreçleri etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli destekler verilecektir.
 • TEKNOPARK’ların temel amaçları teknolojik ve bilimsel gelişmeyi sağlamak, teknolojik bilgi üretmek ve bilgiyi ticarileştirmek, araştırmacılara iş imkanı sağlamak, girişimcilik ekosistemini desteklemek, teknoloji transferinin kolaylaştırmak ve yenilik geliştirmektir. Üniversitemizde DEPARK ismiyle kurulan TEKNOPARK’lar üniversitemizin görünürlüğü ve bilinirliği açısından çok önemlidir. Mevcut üniversite yönetiminin bu alana yaptığı yatırımlar takdirle karşılanmaktadır. DEPARK’ların yukarıda belirtiğimiz amaçlar doğrultusunda daha da gelişmesi için şeffaf bir yönetimin benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yönetimimizde de DEPARK’ların amaçları doğrultusunda gelişmesi, ekonomik ve toplumsal fayda sağlaması için gerekli destekler artarak devam edecektir.

4. ÇEVRESEL VE YAŞAMSAL KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ 

 • Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde peyzaj çalışmaları yapılarak yerleşkeler çalışan ve öğrenci dostu duruma getirilecektir.
 • Çevre bilincini daha da geliştirmek için tüm yerleşkelerimizde geri dönüşüm konteynirleri konulacaktır.
 • Yerleşkelerde imkanlar çerçevesinde Wi-Fi/internet altyapısı güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
 • Tınaztepe yerleşkesinde bisiklet yolu ile ilgili projeler geliştirilecektir.
 • Üniversite personelimizin üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanmalarını sağlayacak gerekli altyapı çalışmaları ivedilikle yapılacaktır.
 • Sosyal tesislerde verilen yemek hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yapılacaktır. Özellikle, vejetaryen çalışan ve öğrencilerimiz için menüler zenginleştirilecektir.
 • Tınaztepe yerleşkesindeki sağlık biriminin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Yerleşkelerdeki görüntüyü bozan derme çatma yapıların kaldırılması (üniversiteye yakışmayan büfe vb.) ya da görüntü açısından iyileştirilmesine çalışılacaktır.
 • Yerleşkelerimiz 7/24 yaşanılan bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Aidiyet duygusunun, sosyalleşmenin ve akademik üretkenliğin arttırılması için yerleşkelerimizin kesintisiz yaşama yönelik fonksiyonlarla (spor ve kültürel aktivite merkezleri, kütüphane olanakları, piknik alanları, vb.) donatılması için azami çaba harcanacaktır.
 • Yerleşkelerdeki spor alanlarının artırılması öncelikli hedeflerimizdendir. Bununla birlikte, mevcut spor salonu ve komplekslerin imkanları daha da arttırılacaktır.
 • Tınaztepe yerleşkesinde ring servis sıklığının artırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

5. KÜLTÜR VE SANAT

 • Sanat ve Kültür etkinliklerini arttırmak için gerekli destekler verilecektir. Bu bağlamda, ilk devlet üniversitesi senfoni orkestrası olan DESO’nun aylık konserler verebilmesi için gerekli koşullar oluşturulacaktır.
 • DESEM sinemasına destek artarak devam edecektir.
 • Mevcut Alsancak Rektörlük binasının bir bölümünde D.E.Ü. Müzesi kurulma fikri tartışılmaya açılacaktır.
 • Fakültelerin düzenli sosyokültürel etkinlikler düzenlemesi için gerekli her türlü destekler verilecektir. Kültürel ve sosyal etkinliklerin arttırılması birimler arası iletişimi de arttıracaktır.
 • Öğrenci kulüplerinin kurumsallaşması, yaygınlaşması ve çeşitlendirilmesi önemli önceliklerimizdendir. Bu kulüpler vasıtasıyla üniversitelerarası kültürel ve sanatsal işbirliklerin artması için gereken her türlü destek sağlanacaktır.

6. MEDYA

 • Üniversitemizin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak için medya ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi temel hedeflerim arasındadır. Bu nedenle, akademisyenlerimiz tarafından üretilen sanat/kültür ürünlerinin ve akademisyenlerimizin bilimsel başarılarının kamuoyu ile paylaşmasını artırmak için özel çaba gösterilecektir.
 • Öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz tarafından yürütülen toplumsal sorumluluk projelerinin artırılması ve sonrasında sonuçlarının toplumla paylaşılması konusu öncelikler arasında olacaktır.

7. KAYNAK YÖNETİMİ

 • Üniversite kaynaklarını etkin ve verimli kullanacak bir mali yönetim anlayışı geliştirilecektir.
 • Tüm kaynak ve harcamalar şeffaf biçimde sergilenecektir.
 • Üniversitemize yeni mali kaynaklar yaratacak projeler üretmek temel önceliklerden biri olacaktır.

8. DİĞER ÖNEMLİ HEDEFLER

 • Bir mezun veri tabanı oluşturarak mezunlarla iletişim geliştirilecektir.
 • Mevcut Rektörlük binasının yakın gelecekte nasıl kullanılması gerektiği konusu ile ilgili tüm birimlerden gelecek katılımcılarla birlikte bir arama konferansı yapılacaktır. Böylelikle, binanın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili ortak aklın ortaya çıkarılması sağlanacaktır.
 • Tüm yerleşkelerde otopark alanları tekrar gözden geçirilip, etkin kullanımları için çalışmalar yapılacaktır.
 • Uluslararasılaşma iddiasında bulunan bir üniversiteye yakışmayan bir Web sitesine sahibiz. Üniversitemizin Web sitesini daha kullanıcı dostu hale getirilecektir.
 • Üniversitemiz yerel yönetimlere danışmanlık yaparak kent yaşamının şekillenmesine katkıda bulunacaktır.
 • İdari personelin çalışma koşullarını iyileştirmek öncelikler arasına alınacaktır.
 • Üniversitemizin tüm birimlerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirilmesi özendirilecektir ve bu konuda her türlü destek verilecektir.
 • Ağırlıklı olarak akademisyenlerin ve idari personelin çocuklarının devam ettiği D.E.Ü. Özel 75. Yıl İlköğretim Okulu‘nun eğitim ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacaktır. Eski bir veli olarak okulun temel sorunlarını yakından biliyorum. Söz konusu sorunları hızlı şekilde çözerek okulu daha fazla öğrenci ve veli dostu hale getirmek öncelikli hedeflerimdendir.
 • Üniversitemiz bünyesinde bir Lise‘nin yapılması hedeflerim arasındadır.
 • Urla ve Çiğli yönlerinden gelen öğretim üyelerimiz için sabah ve akşam saatlerinde ücretsiz ulaşım servisleri sunmak için çalışmalar yapılacaktır.
 • Tınaztepe yerleşkesindeki yerleşke içi ulaşım tekrar yapılandırılacak, ring seferlerinin hangi saatte hangi durakta olacağı kesin bir şekilde belirlenerek yerleşke içerisindeki ulaşım rahatlatılacaktır.
 • Şirinyer metro durağından Tınaztepe yerleşkesine ve Dokuz Çeşmeler İİBF yerleşkesine ring seferleri konulacaktır.  Bu ring seferlerinin konulmasının Tınaztepe yerleşkesinin “yaşayan bir kampüs” olma yolundaki adımlarını hızlandıracaktır.
 • Tınaztepe yerleşkesinde kapalı ve açık yüzme havuzu yapılması hedeflerim arasındadır.
 • Tınaztepe yerleşkesinde sokak hayvanları su ve yemek kaynağı noktaları bulunmadığından kendilerine ilgi gösterilen fakültelerin etrafında dolaşmaktadırlar. Yerleşkede hayvanların düzenli beslenebilecekleri noktalar oluşturulacak ve Belediye ile yapılacak bir anlaşma yardımıyla hayvanların sağlık yönünden de bakımları yapılacaktır. Bu uygulama ihtiyaç duyulan tüm yerleşkelerde hayata geçirilecektir.